1. OBCHODNÉ PODMIENKY


OBJEDNÁVANIE

- písomnou objednávkou zaslanou poštou, resp. Faxom
- potvrdenie objednávky sa vystavuje len na vyžiadanie, doporučujeme však minimálne overenie prijatia objednávky telefonicky a overenie podmienok dodania
- kúpno-predajná zmluva pre obchodné prípady väčšieho rozsahu

PLATOBNÉ PODMIENKY

- platba v hotovosti pri prebratí tovaru (dobierka)
- platba predom bankovým prevodom
- dielčia platba bankovým prevodom pri objednaní, konečná platba bankovým prevodom po prevzati tovaru
- úrok z omeškania za nesplnenie dohodnutých platobných podmienok bude predstavovať za každý deň omeškania 0,05 % z dlžnej sumy
- dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa

TERMÍNY DODANIA

- 2 až 3 týždne pre sortiment ventilátorov a ich príslušenstva
- 4 až 5 týždňov pre stavebnicové klimatizačné jednotky
- pre špeciálny sortiment bude termín dodania dohodnutý osobitne

SPÔSOB DODANIA

- osobný odber u dodávateľa, sklad Košice - doporučujeme odber avizovať vopred
- zaslanie tovaru kuriérskymi, resp. špedičnými službami, napr. TEN EXPRES, IN TIME, M&G EXPRES a pod., ale na náklady a riziko zákazníka

CENY - POSKYTOVANÉ RABATY

- ceny uvedené v cenníku sú brutto ceny (fco sklad Košice), na ktoré poskytujeme rabat, ktorého výška je závislá od finančnej hodnoty objednaného tovaru (na základe cenníkových cien bez DPH) podľa nasledovnej tabuľky:

do 75.000,- SK 10%
do 150.000,- SK 12%
do 300.000,- SK 15%
do 500.000,- SK 17%
nad 500.000,- SK 20%

- pokiaľ zákazník prekročí v priebehu roka v zakúpenom tovare hraničnú hodnotu 500.000,- SK, vzniká mu automatický nárok na poskytovanie rabatu vo výške 20 % do konca roka, a to bez ohľadu na hodnotu tovaru v objednávke
- zákazníkom, ktorí v tomto kalendárnom roku odoberú tovar vo výške, a to od počiatku nasledovného kalendárneho roka, podľa nasledovnej tabuľky:

nad 1.000.000,- SK 20%
nad 750.000,- SK 17%
nad 500.000,- SK 15%
nad 250.000,- SK 12%
do 250.000,- SK 10%

- pre rozsiahlejšie objednávky, alebo pre objednávky, ktoré boli urobené na základe spracovanej cenovej ponuky spoločnosťou ROSENBERG - SLOVAKIA, je možné poskytnúť jednorázové individuálne rabaty
- firma Rosenberg-Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu uvedených cien v tomto cenníku pri zmenách, ktoré by nastali v priebehu roka z titulu:
- zmeny kurzu SK v NBS voči EURO
- zmeny dovozových podmienok


Hore

2. ZÁRUČNÉ PODMIENKY


ZÁRUKA

- Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, alebo vady vzniklé pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniklé nesprávnym projektom, nesprávnou montážou, manipuláciou, zapojením alebo obsluhou, nevhodným skladovaním, alebo dopravou, nevhodným elektrickým istením, nedodržaním predpísaného napätia, neodborným, alebo neprimeraným zásahom, úpravou alebo demontážou, nevhodným použitím či extrémnymi prevádzkovými podmienkami, živelnou katastrofou, násilným poškodením, zanedbaním údržby.
Záruka zaniká aj neoprávneným zásahom do zariadenia osobou, ktorá k prevedeniu zásahu nebola predávajúcim (výrobcom) poverená. Odstránenie záručnej závady prevedie predávajúci (podľa vlastného zváženia vychádzajúc z predpokladanej náročnosti) formou opravy, prípadne výmenou vadného dielu, alebo zariadenia v mieste inštalácie zariadenia u zákazníka, resp. servisnom stredisku, popr. vo výrobnom závode. Zodpovednosť za zvolený výber výrobkov pre určitý zámer, nesie v plnej miere kupujúci, prípadne projektant.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

- Zistené nedostatky musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne alebo faxom. Reklamácia v záručnej dobe sa uplatňuje u predávajúceho zásadne s popisom závady, resp. iného zisteného nedostatku. K reklamácii bude prevzatý tovar iba s platným záručným listom. Pokiaľ si kupujúci vyžiada opravu, na ktorú sa nevzťahuje záruka, je povinný uhradiť predávajúcemu v plnej výške náklady, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady.

ROZSAH ZÁRUK

- Pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené ináč, poskytuje predávajúci štandartnú záruku 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru. V prípade, že kupujúci splní predpísané rozšírené záručné podmienky zo strany predávajúceho, je možné štandartnú záručnú dobu predlžiť až na dobu 36 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

A./ Štandartné záručné podmienky:

- Ventilátory, vetracie a klimatizačné jednotky firmy Rosenberg GmbH, ako aj ďalšie prvky a komponenty tejto firmy, môžu byť dodávané konečnému odberateľovi len odborne namontované a preskúšané. Každá inštalácia musí byť prevedená len kvalifikovanou a odborne spôsobilou osobou (firmou), ktorá má odbornú spôsobilosť pre takúto činnosť. Návrh komplexného riešenia celého vetracieho, alebo klimatizačného zariadenia, podľa požiadaviek a prevádzkových podmienok prevádzkovateľa, musí byť v súlade s platnými predpismi. Elektrickú inštaláciu smie previesť výhradne odborná montážna firma, ktorá má oprávnenie podľa Živnostenského zákona na takúto činnosť. Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť prevedená revízia elektrickej inštalácie. Elektromontážna firma musí na záručnom liste čitatelne uviesť dátum montáže a pripojenia, dátum prevedenia revízie, mená a podpisy osôb zodpovedných za montáž a revíziu.

Ventilátory:
Po pripojení ventilátorov musí byť skontrolovaný smer otáčania obežného kolesa a zmeraný prúd, ktorý nesmie prekročiť menovitú hodnotu uvedenú na výrobnom štítku zariadenia. Všetky motory s vonkajším rotorom, okrem prevedenia do výbušného prostredia (EX), majú vo vinutí vložené tepelné kontakty pre ochranu motorov. Tepelné kontakty sú teplotne závislé spínacie prvky, ktoré samostatne strážia teplotu vinutia motorov. Pri správnom zapojení chránia vinutie motorov proti preťaženiu, výpadku jednej fázy, zablokovaniu alebo príliš vysokej teplote média. Ochrana motorov je zabezpečená, ak tepelné kontakty sú zapojené na riadiaci prúdový okruh motorov. V spojení so zabudovanými termokontaktmi doporučujeme používať naše ochranné spínače motorov MSE, resp. MSD. Nami ponúkané 5 stupňové regulátory otáčok v prevedení RTE a RTD obsahujú ochranné zariadenie pre spojenie s tepelnými kontaktmi. Dodatočný ochranný spínač preto nie je potrebný. U jednofázových motorov na striedavý prúd do 5 A menovitého prúdu, môže byť tepelný kontakt zapojený do série s vinutím motora. Pri takomto zapojení odpojí tepelný kontakt motor pri dosiahnutí predpísanej teploty. Po ochladení sa motor opäť samostatne zapne. Pripojenie na elektrickú sieť sa prevádza pomocou priloženej svorkovnice.
Pred uvedením do prevádzky je nutné predovšetkým skontrolovať či niektorý diel nie je poškodený, či je v poriadku izolácia a či rotujúce časti ventilátora sa volne otáčajú.

Elektrické ohrievače:
Musia byť teplotne regulované. Súčasťou dodávky elektrických ohrievačov je bezpečnostný termostat, ktorý po prekročení nastavenej teploty odpojí ohrievač od el. sieti. Pri použití elektrických ohrievačov musí byť zabezpečená kontrola prúdenia vzduchu (min. 2,5 m/s), ktorá v prípade poklesu, resp. úplného výpadku, odpojí ohrievač od el. sieti. Každý elektro spotrebič musí byť samostatne chránený pred skratom a preťažením.

Vodné ohrievače:
Po prevedenej montáži musia byť podrobené tlakovej skúške a musia byť chránené voči zamrznutiu.

B./ Rozšírené záručné podmienky

- Okrem splnenia štandartných záručných podmienok musia byť vzduchotechnické zariadenia po montáži odskúšané a odborne zaregulované. O meraní a regulácii musí byť vystavený protokol do mesiaca po ich montáži. Na zamontované a elektricky pripojené zariadenia musí byť vystavená revízna správa. O pripojení, meraní prúdu, prietoku a revízii, musí byť prevedený zápis do záručného listu, ktorého ústrižok (diel B) musí byť odoslaný obchodnému zastúpeniu firme Rosenberg - Slovakia.
Vzduchotechnické zariadenia musia byť pravidelne kontrolované a čistené.

Hlavná stránka Hore